Individual Members
Mr. Jiro Aichi(Senator) Mr. Tsukasa Akimoto(Congressperson) Mr. Hiroaki Igura
Mr. Nobuhiro Ueda Mr. Ryuichi Ogai Mr. Masanori Okawa
Mr. Sadaharu Kataoka Mr. Isamu Koike Mr. Masaaki Sato
Mr. Minoru Sugimoto Mr. Katsuro Suzuki Mr. Hirofumi Sohara
Dr. Mitsuo Takei Mr. Fukuyo Nakamori(Former Congressperson)
Mr. Satoshi Ninoyu(Senator) Mr.Tetsuya Fukunaga Mr. Yasuo Hozaki
Mr. Yuzo Hori Mr. Teruhiko Mashiko(Senator) Mr. Kunihiro Masumi
Mr. Kazuhisa Matsuoka Mr. Takaaki Matsuoka Mr. Toshiei Mizuochi(Senator)
Mr. Tetsuro Yano(Former Senator) Mr. Jyunzo Yamamoto(Senator) Mr. Shinichi Yamamoto
Mr. Lewis Arlington Mr. Kazuhiro Watanabe