Individual Members
Mr. Jiro Aichi(Senator) Mr. Tsukasa Akimoto(Congressperson) Mr. Hiroaki Igura
Mr. Nobuhiro Ueda Mr. Ryuichi Ogai Mr. Masanori Okawa
Mr. Sadaharu Kataoka Mr. Isamu Koike Mr. Masaaki Sato
Mr. Minoru Sugimoto Mr. Katsuro Suzuki Mr. Hirofumi Sohara
Mr. Seiichi Takao Dr. Mitsuo Takei Mr. Kiyoo Takeuchi
Mr. Fukuyo Nakamori(Former Congressperson) Mr. Satoshi Ninoyu(Senator) Mr.Tetsuya Fukunaga
Mr. Yasuo Hozaki Mr. Yuzo Hori Mr. Teruhiko Mashiko(Senator)
Mr. Kunihiro Masumi Mr. Kazuhisa Matsuoka Mr. Takaaki Matsuoka
Mr. Toshiei Mizuochi(Senator) Mr. Tetsuro Yano(Former Senator) Mr. Jyunzo Yamamoto(Senator)
Mr. Lewis Arlington Mr. Kazuhiro Watanabe