Individual Members
Mr. Jiro Aichi(Senator) Mr. Tsukasa Akimoto(Congressperson) Mr. Hiroaki Igura
Mr. Nobuhiro Ueda Mr. Ryuichi Ogai Mr. Masanori Okawa
Mr. Sadaharu Kataoka Mr. Isamu Koike Mr. Masaaki Sato
Mr. Minoru Sugimoto Mr. Katsuro Suzuki Mr. Hirofumi Sohara
Dr. Mitsuo Takei Ms. Fukuyo Nakamori(Former Congressperson) Mr. Satoshi Ninoyu(Senator)
Mr.Tetsuya Fukunaga Mr. Yasuo Hozaki Mr. Yuzo Hori
Mr. Teruhiko Mashiko(Senator) Mr. Kunihiro Masumi Mr. Kazuhisa Matsuoka
Mr. Takaaki Matsuoka Mr. Toshiei Mizuochi(Senator) Mr. Tetsuro Yano(Former Senator)
Mr. Jyunzo Yamamoto(Senator) Mr. Shinichi Yamamoto Mr. Tomoki Yokoyama
Mr. Lewis Arlington Mr. Kazuhiro Watanabe