Individual Members
Mr. Jiro Aichi(Senator) Mr. Tsukasa Akimoto(Congressperson) Mr. Hiroaki Igura
Mr. Nobuhiro Ueda Mr. Ryuichi Ogai Mr. Sadaharu Kataoka
Mr. Isamu Koike Mr. Hideyuki Sakuma Mr. Kohei Shibata
Mr. Minoru Sugimoto Mr. Katsuro Suzuki Mr. Hirofumi Sohara
Mr. Seiichi Takao Dr. Mitsuo Takei Mr. Kiyoo Takeuchi
Mr. Fukuyo Nakamori(Former Congressperson) Mr. Satoshi Ninoyu(Senator) Mr.Tetsuya Fukunaga
Mr. Yasuo Hozaki Mr. Yuzo Hori Mr. Teruhiko Mashiko(Senator)
Mr. Kunihiro Masumi Mr. Kazuhisa Mastuoka Mr. Masaji Matsuyama(Senator)
Mr. Toshiei Mizuochi(Senator) Mr. Masanori Mizobe Mr. Tetsuro Yano(Former Senator)
Mr. Masayuki Yamamichi Mr. Jyunzo Yamamoto(Senator) Mr. Lewis Arlington
Mr. Kazuhiro Watanabe