Individual Members
Mr. Jiro Aichi(Senator) Mr. Tsukasa Akimoto(Congressperson) Mr. Hiroaki Igura
Mr. Nobuhiro Ueda Mr. Ryuichi Ogai Mr. Sadaharu Kataoka
Mr. Isamu Koike Mr. Hideyuki Sakuma Mr. Masaaki Sato
Mr. Kohei Shibata Mr. Minoru Sugimoto Mr. Katsuro Suzuki
Mr. Hirofumi Sohara Mr. Seiichi Takao Dr. Mitsuo Takei
Mr. Kiyoo Takeuchi Mr. Fukuyo Nakamori(Former Congressperson) Mr. Satoshi Ninoyu(Senator)
Mr.Tetsuya Fukunaga Mr. Yasuo Hozaki Mr. Yuzo Hori
Mr. Teruhiko Mashiko(Senator) Mr. Kunihiro Masumi Mr. Kazuhisa Matsuoka
Mr. Takaaki Matsuoka Mr. Masaji Matsuyama(Senator) Mr. Toshiei Mizuochi(Senator)
Mr. Masanori Mizobe Mr. Tetsuro Yano(Former Senator) Mr. Jyunzo Yamamoto(Senator)
Mr. Lewis Arlington Mr. Kazuhiro Watanabe Mr. Masanori Okawa